Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with TheBitGoldMine! Invite affiliates using your referral link and win 1 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their TheBitGoldMine.
At the end of a week contestant #1 wins 1 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 3 20365203 V1.1 181mfcdbrRQmqyNFrKn1jjYkpBKrxWPiTK 3 0
2 2 20340735 V1.1 12yPzmmAstmEUZaV3cRUgGoRPt2Xiwagyv 2 1
3 2 20333094 V1.2 36P1vc1wJhshhUAusWJ9fTxG6SYeEUnGUi 2 1
4 2 20281958 V1.1 17kWErURz71PKqcaPmDFBM2rRoTEJskvGE 2 1
5 2 20289116 V1.1 33vUaCRjWq8hYbj3FbjWXZw35Vjzf6TtCc 2 1
6 2 20310549 V1.1 1HTTkQcbx7zCvu33SNeAR6uffZA5sSDzAp 2 1
7 2 20301846 V1.1 1MVVYAUHKSoqPrDr24nfgAgXk3A6e7Ld5U 2 0
8 2 20305140 V1.1 1MnFKy9yS3UcRndess1aozwdvxeLGnxLG1 2 0
9 2 20305925 V1.2 15nGGjsbNb2qEFVUhjVeCtcz9ydKUemtHs 2 0
10 2 20248849 V1.1 1EaDTwmW7u5x1kgx9xvm1PxzoysqkA8dp9 2 0
11 2 20257642 V1.1 3QT2FBWwGWpgtekhX35aUWPTDUKLGfmnkQ 2 0
12 2 20266234 V1.1 18eeHXXyGeoak4dAPj5AtvcsMyVnMGamJ8 2 0
13 2 20263319 V1.1 3EbvVrN6wQuucyLWWneT8rXNnGJHSTi6Fu 2 0
14 2 20264801 V1.1 1F73KFoRWi2XHZdmFvLsxWXNumygyM4Z3y 2 0
15 2 20290269 V1.1 123pzv16o2VUCR1AR3Gc8ea7SnLSR2Gfhp 2 0
16 2 20292169 V1.1 16hZrF4xUGD9ucsFiVhcL9vK7QrQR3c233 2 0
17 2 20294918 V1.2 1ExWTotXTQMCC1X8AYZXTP7LeBxUDqqRGM 2 0
18 2 20298820 V1.1 1jfVBCbGqSGcf9uTQp1tbqJujSHXKV596 2 0
19 2 20299149 V1.4 1Fw2kg1H55PetUwYXenv2PqzEmVsmWFAAg 2 0
20 2 20269685 V1.1 12GvPKzXzkVRh6cfRLoJD11ZgMGP9W41wY 2 0

Leaderboard scores updated realtime.